Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sypniewie

ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo   nr tel:              , mail:


 • Pomoc społeczna
 • Świadczenia rodzinne

Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sypniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Sypniewo. Terenem działania jest gmina wiejska Sypniewo.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • Pobudzenia społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
 • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
 • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Sypniewo.

 

 

 

 

 


   

Partnerzy  Karty Dużej Rodziny

                         

 


 

Dodatkowe informacje