Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

1.  Mamiński Marek - Przewodniczący Rady Gminy
2.  Kosakowska Danuta Bożena - Wiceprzewodnicząca Rady
 Gminy
3.  Budny Rafał 
4.  Długołęcki Jerzy
5.  Gamdzyk Daniel 
6.  Grono Rafał
7.  Gutowski Leszek Wojciech
8.  Gwiazda Adam
9.  Kwiatkowski Krzysztof 
10.  Majkowski Łukasz
11.  Nadobnik Artur Bartłomiej
12.  Olkowska Ewa
13.  Wołosz Milena 
14.  Zacharczyk Przemysław
15.  Żebrowski Jarosław 

Dodatkowe informacje