Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

1. Rafał Grono - Przewodniczący Rady Gminy
2. Grażyna Glinka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Piotr Budny
4. Andrzej Leszek Dworecki
5. Krzysztof Gutowski
6. Danuta Bożena Kosakowska
7. Mariusz Michał Kosakowski
8. Krzysztof Kwiatkowski
9. Piotr Majkowski
10. Marek Mamiński
11. Honorata Milewska
12. Artur Bartłomiej Nadobnik
13. Ewa Olkowska
14. Agnieszka Podsiadlik
15. Dariusz Andrzej Szewczak

Dodatkowe informacje